حالت مجهول{تمرین}

یادآوری برای ساخت جملۀ مجهول، یعنی جمله‌ای که در آن کنندۀ کار (فاعل) حذف شده، مبنا را بر فعل werden گذاشته و این فعل را در جایگاه یک Modalverb در جمله استفاده می‌کنیم. B1 01 Wie entstand das Internet? Markieren Sie in dem folgenden Text alle Passiv- und Passiv-Ersatzformen. Mitte der 1950er-Jahre bestand die Welt […]