حالت مجهول{تمرین}

یادآوری برای ساخت جملۀ مجهول، یعنی جمله‌ای که در آن کنندۀ کار (فاعل) حذف شده، مبنا را بر فعل werden گذاشته و این فعل را در جایگاه یک Modalverb در جمله استفاده می‌کنیم. B1 01 Wie entstand das Internet? Markieren Sie in dem folgenden Text alle Passiv- und Passiv-Ersatzformen. Mitte der 1950er-Jahre bestand die Welt […]

پسوند صفت{تمرین}

یادآوری چهار قاعدۀ اصلی برای تعیین پسوند صفت (Adjektivdeklination) در آلمانی: 1- اگر آرتیکل یا جانشین آرتیکل در جمله استفاده نشده باشند (هیچ اثری از آرتیکل مشاهده نشود)، پسوند آرتیکل هرچه باشد، به صفت منتقل می‌شود. 2- در صورت مشاهدۀ آرتیکل یا جانشین آن، اگر آرتیکل تغییر نکرده باشد، پسوند صفت ما همواره e- است. […]